آسانسور ها از لحاظ نحوه وارد شدن نیروی محرکه به کابین آسانسور به چهار دسته تقسیم میشوند:

  • آسانسور کششی
  • آسانسور هیدرولیک
  • آسانسور وینچی
  • آسانسور مغناطیسی

همچنین انواع آسانسورها از لحاظ نمای ظاهری کابین آسانسور به چهار نوع تقسیم میگردد:

  • آسانسور پانوراما
  • آسانسور با یک درب
  • آسانسور با دو درب مقابل
  • آسانسور با دو درب مجاور